Civiele Werken

Complexe sloop

MTB sloopt in eigen beheer of met vaste partners. Hierbij werken wij vaak op verontreinigde locaties waar meerdere aspecten spelen. Zo zorgen wij voor een vakkundige bodemsanering inclusief totaal sloop inclusief mogelijke asbestverwijdering. Alles in één hand wat er voor zorgt dat kosten én planning optimaal bewaakt worden.

Complexe sloop

MTB sloopt in eigen beheer of met vaste partners. Hierbij werken wij vaak op verontreinigde locaties waar meerdere aspecten spelen. Zo zorgen wij voor een vakkundige bodemsanering inclusief totaal sloop inclusief mogelijke asbestverwijdering. Alles in één hand wat er voor zorgt dat kosten én planning optimaal bewaakt worden.

Bouwrijp maken

Na een bodemsanering moet het terrein dikwijls gereed gemaakt worden voor de nieuwe functie. MTB kan zorgen voor het bouwrijp maken van een terrein. Denk hierbij aan: grondverbetering, verwijderen begroeiing/stronken, zeven grond of het aanbrengen van menggranulaat.
Zo leveren wij een terrein kant en klaar op voor het nieuwe gebruik.

Bouwrijp maken

Na een bodemsanering moet het terrein dikwijls gereed gemaakt worden voor de nieuwe functie. MTB kan zorgen voor het bouwrijp maken van een terrein. Denk hierbij aan: grondverbetering, verwijderen begroeiing/stronken, zeven grond of het aanbrengen van menggranulaat.
Zo leveren wij een terrein kant en klaar op voor het nieuwe gebruik.

Afkoppelen hemelwater

Wateroverlast door regenval is een toenemend probleem. Maatregelen kunnen zowel vanuit de praktische situatie als vanuit regelgeving nodig zijn. Voor bestaande én nieuwe situaties is een veelheid aan oplossingen voorhanden waar een goede keuze uit moet worden gemaakt.

Afkoppeling kan in de vorm van waterdoorlatende verhardingen, waterberging, buffer- en wadisystemen, infiltratieriolering en infiltratiekratten. Ook kan worden gewerkt met tijdelijke waterberging op daken óf combinaties van oplossingen.

Om te komen tot de meest optimale oplossing werken wij met een stappenplan:
1. Quickscan situatie, opties en ramingen, begeleiden in keuzes
2. Plan van aanpak afkoppelen en regelen vergunningen
3. Uitvoering afkoppelen

Afkoppelen hemelwater

Wateroverlast door regenval is een toenemend probleem. Maatregelen kunnen zowel vanuit de praktische situatie als vanuit regelgeving nodig zijn. Voor bestaande én nieuwe situaties is een veelheid aan oplossingen voorhanden waar een goede keuze uit moet worden gemaakt.

Afkoppeling kan in de vorm van waterdoorlatende verhardingen, waterberging, buffer- en wadisystemen, infiltratieriolering en infiltratiekratten. Ook kan worden gewerkt met tijdelijke waterberging op daken óf combinaties van oplossingen.

Om te komen tot de meest optimale oplossing werken wij met een stappenplan:
1. Quickscan situatie, opties en ramingen, begeleiden in keuzes
2. Plan van aanpak afkoppelen en regelen vergunningen
3. Uitvoering afkoppelen